Wat we doen

Het Wijkbedrijf is een van de resultaten van het co-creatie programma Mooi Mooier Middelland. Het Wijkbedrijf is een sociale BV. De focus ligt op sociale, groene, gezondheid en economische waarde én duurzame ontwikkeling. Financiële winsten worden geherinvesteerd in de wijk. Daarover besluiten de aandeelhouders. Dit is waar wij ons mee bezig houden:

Duurzaamheid, beheer openbare ruimte en groen ontwikkeling

Wij ontwikkelen, ontwerpen en voeren projecten uit die een bijdrage leveren aan een duurzame wijk. Dit is niet alleen van belang voor de kwaliteit van onze leefomgeving, maar ook van betekenis voor gezondheid en welbevinden. En voor het perspectief van toekomstige generaties.

Een zorgzame, sociale en gezonde wijk

Wij ontwikkelen, werken samen, initiëren en voeren projecten uit die een bijdrage leveren aan sociale kwaliteit, gezondheid, veilig opgroeien, talentontwikkeling en inclusieve gemeenschappen waar iedereen telt en mee kan doen. Contacten tussen generaties bevorderen wij en wij werken aan het vergroten van kansen voor iedereen.

Kunst, cultuur, educatie en zelforganisatie

Creativiteit draagt niet alleen bij aan het oplossen van problemen, zij bevordert ook ontmoeting en gemeenschapskracht en draagt bij aan zelfregie, expressie en persoonlijke ontwikkeling. Mensen worden uitgedaagd een status quo wordt er discussie gesteld. We hebben nieuwe vormen, gebruiken, rituelen en werkwijzen nodig om samen te besluiten en de alle krachten te bundelen.

Sociale en technologische innovatie

Wij experimenteren en dragen bij aan onderzoek en ontwikkeling van sociale en technologische innovaties. Wij ontsluiten data en werken aan werkwijzen die burgers in staat stellen om zelf eigenaar van data te zijn en die ten behoeve van gemeenschapsontwikkeling wordt benut.

Academie voor Burgerzaken

Wij bevorderen leren en persoonlijke ontwikkeling. Met onze Academie voor Burgerzaken dragen wij bij aan het leer- en ontwikkelklimaat in Middelland én aan competentie ontwikkeling van Middellanders. Van jong tot oud. Onze kennis, ervaringen en werkwijzen dragen wij graag over aan andere burgers, wijken, netwerken, professionals en ambtenaren.

PRINCIPES VAN GENERIEK WAARDE MODEL WIJKBV

Gemeenschapskracht

Community komt op de eerste plaats. Uitgangspunt is onze gemeenschap van (deel)gemeenschappen.

Open

Kansen en mogelijkheden voor iedereen en voor mensen die lang niet hebben meegedaan in het bijzonder.

Lokaal verankerd

Ombuigen van geldstromen en investeren voor een duurzame, veerkrachtige en gezonde wijk waar nieuwe waarde opnieuw in de gemeenschap wordt geïnvesteerd.

Goedwerk

We waarderen vrijwillige inzet als eerste en werk is waardigen wordt eerlijk beloond.

Democratisch eigendom

De onderneming is een menselijk en levend organisme waar mensen die ‘produceren’ ook formeel eigenaar van zijn.

Duurzaam handelen

Bescherming van onze ecologische ruimte, gemeenschappen en gezondheid is het fundament van het leven. We beheren de aarde voor nu en toekomstige generaties.

Ethisch financieelbeleid

Sociale-, gezondheid- en duurzaamheidsresultaten bepalen onze focus. Financieel beleid is gericht op het bereiken van deze doelen. Zeggenschap over belangrijke financiële beslissingen worden genomen door de mensen die er door geraakt worden. Investeerders en partners onderschrijven onze waarden integraal.